TUYỂN SINH NGẮN HẠN

Chứng chỉ cấp dưỡng mầm non

Cập nhật ngày 11/12/2017

Chương trình đào tạo chứng chỉ bảo mẫu mầm non nhằm đào tạo cho người học nắm được kiến thức cơ bản về tâm sinh lý trẻ mầm non, biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non .

Chứng chỉ cấp dưỡng mầm non

Cập nhật ngày 16/12/2017

Chương trình đào tạo chứng chỉ bảo mẫu mầm non nhằm đào tạo cho người học nắm được kiến thức cơ bản về tâm sinh lý trẻ mầm non, biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non .


Chứng chỉ bảo mẫu mầm non

Cập nhật ngày 11/12/2017

Chương trình đào tạo chứng chỉ bảo mẫu mầm non nhằm đào tạo cho người học nắm được kiến thức cơ bản về tâm sinh lý trẻ mầm non, biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non .